PrivacyverklaringINHOUD

SPORTA VZW hecht veel belang aan uw privacy en stelt dan ook alles in het werk om deze te beschermen door ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een gepaste en veilige manier worden verwerkt. 
‌Wanneer u zich inschrijft voor het Sporta Mon Ventoux-evenement deelt u ons persoonlijke informatie mee zoals bijvoorbeeld uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, enz. Door deze informatie, apart of in combinatie, kunnen wij u individueel identificeren. Deze informatie zijn dan ook uw persoonsgegevens. 
‌Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die SPORTA VZW over u verzamelt met als doel uw deelname aan het Sporta Mon Ventoux-evenement op een medisch verantwoorde, wettelijke, gepaste manier te waarborgen en om de organisatie te verbeteren of er promotie voor te voeren. 

‌In deze privacyverklaring wordt het volgende uiteengezet:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN ‌
SPORTA VZW verwerkt persoonsgegevens over u doordat u zich inschrijft voor het Sporta Mon Ventoux-evenement en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt en doordat u aan het evenement deelneemt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
‌- Voor- en achternaam 
‌- Geslacht 
‌- Geboortedatum 
‌- Geboorteplaats 
‌- Adresgegevens 
‌- Telefoonnummer 
‌- E-mailadres 
‌- Betalingsinformatie 
‌- Afbeelding 
‌- Rijksregisternummer (RR) 
‌Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door uw profiel op onze website aan te passen, in correspondentie en telefonisch. 
‌SPORTA VZW verwerkt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
‌- Gezondheidsgegevens (via het medisch geschiktheidsattest of ingeval een medische interventie nodig is en eventueel een verzekeringsdossier geopend wordt) 

2. WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN EN HOE WE ZE GEBRUIKEN 
‌SPORTA VZW heeft uw persoonsgegevens nodig om u individueel te identificeren. Uw inschrijving voor het evenement is vanuit juridisch oogpunt het sluiten van een overeenkomst. 

‌SPORTA VZW heeft dan ook gegevens nodig om te weten met wie het deze overeenkomst heeft gesloten en om deze overeenkomst daarna uit te kunnen voeren.

‌SPORTA VZW hecht heel veel belang aan medisch verantwoord sporten. Om deze reden verwerken we ook persoonsgegevens van u die ons toelaten te beoordelen of dit doel wordt bereikt. 

‌SPORTA VZW wil u ook op de hoogte brengen van informatie die interessant is voor uw deelname aan het evenement. Om u rechtstreeks te kunnen bereiken, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, verwerken wij uw persoonsgegevens. SPORTA VZW heeft wettelijke en contractuele verplichtingen ten overstaan van derden die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement. Om een optimale organisatie te kunnen garanderen moeten deze derden alle relevante informatie krijgen. Zo zal SPORTA VZW de relevante persoonsgegevens doorgeven aan SPORTA FEDERATIE VZW met het oog op het afsluiten van een verzekering tegen sportongevallen. 

‌SPORTA VZW wil ook promotie voeren voor het Sporta Mon Ventoux-evenement zodat meer mensen op een medisch verantwoorde manier aan sport kunnen doen, alsook in het algemeen de verkoop van haar producten en diensten bevorderen. Uw afbeelding kan worden gebruikt in een publicatie over het Sporta Mon Ventoux-evenement of voor andere campagnes van Sporta VZW en Sporta Federatie VZW, maar hiervoor wordt uw voorafgaande expliciete toestemming gevraagd. 

‌SPORTA VZW verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPORTA VZW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

‌SPORTA VZW gebruikt technische, functionele, niet-functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies om het Sporta Mon Ventoux evenement te verbeteren of te promoten. Om deze reden worden cookies gebruikt die uw surfgedrag kunnen analyseren en die advertenties tonen die bij jouw persoonlijke voorkeuren passen of die toelaten de inhoud van onze website te delen op sociale media. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

‌3. WAT ZIJN UW RECHTEN? 
‌U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@sporta.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voor – en achterzijde van uw identiteitskaart bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en het rijksregisternummer (RR) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. SPORTA VZW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. 

4. HOE BEWAREN WE DE GEGEVENS? 
‌SPORTA VZW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden zij op dat ogenblik verwijderd en in ieder geval 48 maanden na het verstrekken van de persoonsgegevens. Het medisch attest dat moet worden verstrekt, wordt uiterlijk 12 maanden na de opmaak ervan vernietigd. SPORTA VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@sporta.be

5. GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR 
‌Deelname aan het evenement is pas vanaf de leeftijd van 18 jaar toegestaan. Onze website en/of dienstverlening heeft dan ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of hun voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sporta.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

6. WAAROM U DEZE PRIVACYVERKLARING DIENT TE AANVAARDEN 
‌Door gebruik te maken van onze website of door uw gegevens mee te delen is SPORTA VZW wettelijk verplicht om uw gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze te verwerken. Met deze privacyverklaring delen we u mee hoe en waarom door SPORTA VZW de omschreven persoonsgegevens worden verwerkt. U dient zich hiermee akkoord te verklaren. Wanneer u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website en ons ook geen persoonsgegevens mee te delen. 

‌7. HOE CONTACT OPNEMEN? 
‌SPORTA VZW treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die ze verwerkt in het kader van deze privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop SPORTA VZW persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, kan u met ons contact opnemen: E-mail:privacy@sporta.be. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo.