Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTA MON VENTOUX 2024


INHOUD

ARTIKEL 1

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten. Voor groepen en ondernemingen gelden andere voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en het verdere verloop van het evenement genaamd “SPORTA MON VENTOUX” georganiseerd door Sporta VZW, hierna Sporta genoemd.
Inschrijvingen zijn enkel online mogelijk na aanmaak van een persoonlijk account via www.sportamonventoux.be.

Voorafgaand aan de online inschrijving zal de deelnemer kennis nemen van de algemene voorwaarden en deze ook
uitdrukkelijk moeten aanvaarden alsook desgevallend toepasselijke huishoudelijke reglementen dewelke beschikbaar
zijn op de maatschappelijke zetel van Sporta en raadpleegbaar op www.sportamonventoux.be.


INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN MEDEDELINGEN


ARTIKEL 2

Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie correct verstrekt aan Sporta. De deelnemer is verplicht om de correcte informatie te verstrekken bij het online inschrijven.

De minimumleeftijd voor deelnemers bedraagt 18 jaar. Indien foutieve informatie wordt verstrekt aan Sporta, behoudt Sporta zich het recht om met onmiddellijke ingang de deelname te annuleren. De integrale kostprijs blijft verschuldigd.


ARTIKEL 3

Vóór deelname aan Sporta Mon Ventoux moedigen we elke deelnemer aan om zich door een arts medisch geschikt te laten verklaren. Dit kan door middel van het Sporta Mon Ventoux medisch attest dat kan worden gedownload via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be. Het door de (sport)arts ingevulde medische attest kan vervolgens geüpload worden via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be. Dit kan eveneens (en aanbevolen) door middel van een sportmedische keuring. Hiervoor dient een vragenlijst ingevuld te worden op
www.sportkeuring.be waarna een afspraak met een sportarts dient gemaakt te worden voor een volledig sportmedisch onderzoek. De sportarts bezorgt het medisch attest aan Sporta. Het medisch attest is sterk aanbevolen, maar niet verplicht om deel te nemen aan de apotheose in Frankrijk.


VERZEKERINGEN


ARTIKEL 4

VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN: Ethias polis nr. 45.236.716. Klik hier voor een afschrift van de polis.

Dankzij een jarenlange samenwerking tussen Sporta VZW en Sporta-Federatie VZW, wordt een gunstige sportongevallenverzekering afgesloten door Sporta-Federatie VZW. Deze verzekering wordt enkel afgesloten voor deelnemers. De Polis wordt door Sporta-Federatie afgesloten en waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid, de
burgerlijke en strafrechtelijke verdediging alsook lichamelijke ongevallen en dit:

- tijdens de voorbereidende “Sporta Mon Ventoux-ritten/wandelingen”.
- tijdens de deelname aan Sporta Mon Ventoux in Frankrijk (de beklimmingen en het uitgestippeld parcours)
- tijdens de activiteiten ingericht door Sporta in het kader van Sporta Mon Ventoux zoals de inschrijvingen ter plaatse, het slotfeest, opwarmingsritten, …

De waarborgen lopen vanaf het moment van de inschrijving tot en met 30.09.2024. Bijkomend: tijdens deze periode genieten alle deelnemers van Sporta Mon Ventoux wereldwijd en 24u/24u van de waarborgen van deze polis bij het beoefenen van een gezondheidssport zoals o.a. joggen, wandelen, fitness, zwemmen, yoga, rolschaatsen en fietsen.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van voormelde polis komt tussen na uitputting of bij ontstentenis van de verzekering BA privé leven die de deelnemer eventueel zou genieten.

Uitgesloten zijn o.a. contractuele aansprakelijkheid, diefstal, verlies van en schade aan materialen van deelnemers, repatriëring,…. De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is o.a. uitgesloten ingeval van opzet. Voor een volledige lijst van de uitsluitingen wordt verwezen naar de polis. De aangifte van een schadegeval dient te gebeuren via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be. De aangifte dient te gebeuren cfr. de bepalingen van de polis Sportongevallen. Zo moet o.a. de aangifte zo spoedig mogelijk gebeuren maar alleszins binnen de 8
dagen vanaf het ogenblik dat de deelnemer kennis heeft van het ongeval. Bij de aangifte dient tevens een gemotiveerd medisch attest toegevoegd te worden dat dient geüpload te worden via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be. Pas van zodra Sporta via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be in het bezit is van én de ongevalsaangifte én het gemotiveerd medisch attest, wordt het dossier overgemaakt aan de sportongevallenverzekeraar. Sporta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig overmaken van de ongevalsaangifte en/of het gemotiveerd medisch attest.

Diefstal en verlies van en schade aan materialen van de deelnemers is niet verzekerd.


PRIJS


ARTIKEL 5

Sporta biedt een waaier van uitdagingen aan waarvoor een deelnemer zich kan inschrijven via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be.

Tot uiterlijk 15.05.2024 kunnen deelnemers hun uitdaging inwisselen in een andere uitdaging, hetzij een downgrade, hetzij een upgrade. Een wissel tussen fietsen en wandelen of tussen wandelen en fietsen is eveneens mogelijk. De deelnemers dienen hiervoor zelf het nodige te doen via hun persoonlijk account op www.sportamonventoux.be.

Ingeval van downgrade wordt voorzien in de restitutie van het verschil in de deelnameprijs. Ingeval van upgrade dient de kostprijs van die betreffende uitdaging betaald te worden. Aldus wordt de meerprijs bijkomend gefactureerd.

Na 15.05.2024 is het inwisselen van een uitdaging niet meer mogelijk.


ANNULERING DOOR DE DEELNEMER


ARTIKEL 6

Annulering door de deelnemer is mogelijk in onderstaande gevallen en conform de onderstaande modaliteiten:

- Annuleren binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de inschrijving:
Kosteloos annuleren kan tot maximaal 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de inschrijving. Sporta zal mogelijk reeds betaalde bedragen terugstorten via bankoverschrijving. De annulatie is enkel mogelijk via het persoonlijk account op www.sportamonventoux.be.

 

  • - Annuleren vanaf de 15de dag te rekenen vanaf datum inschrijving:
  • Annuleren is niet meer mogelijk. De deelnemer is het inschrijvingsgeld en de gekozen opties voor 100% verschuldigd.
    Het niet komen opdagen van een deelnemer wordt aanzien als een annulatie vanaf de 15de dag te rekenen vanaf datum inschrijving en het inschrijvingsgeld en de gekozen opties zijn integraal verschuldigd.


ANNULERING DOOR SPORTA


ARTIKEL 7

Wanneer Sporta één van de voorbereidende ritten, wandelingen of de beklimming vooraf of tijdens het evenement annuleert omwille van overmacht of een vreemde oorzaak, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Er is sprake van overmacht indien Sporta haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen omwille van omstandigheden buiten haar wil om, die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals o.a. weersomstandigheden, rampen, beslissingen die door overheden worden opgelegd.

Bij een dergelijke annulering door Sporta wordt het deelnamegeld voor de beklimming van de Mont Ventoux niet terugbetaald. Evenmin gedeeltelijk overgegaan tot terugbetaling van het deelnamegeld indien een voorbereidende rit en/of wandeling niet zou kunnen doorgaan.


BETALINGSVOORWAARDEN


ARTIKEL 8

De facturen van Sporta moeten betaald zijn binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag doch met een minimum van 50,00 euro administratieve kost.


NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT


ARTIKEL 9

De deelnemer kan zich niet laten vervangen door een andere deelnemer.


AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER


ARTIKEL 10

De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade ingevolge het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De deelnemer wordt eveneens aansprakelijk gesteld voor alle buitencontractuele schade veroorzaakt door zijn/haar toedoen en hierbij (morele en/of materiële) schade berokkend aan derden, goederen van derden
of goederen van Sporta.

Indien de deelnemer door zijn gedrag of handelen de veiligheid of integriteit van Sporta, het personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, heeft Sporta het recht om de deelnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten voor verdere deelname zonder gerechtigd te zijn op enige schadevergoeding of op terugbetaling van een deel of het geheel van de deelnameprijs en gekozen opties. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer.


AANSPRAKELIJKHEID VAN SPORTA


ARTIKEL 11

Sporta is gehouden tot naleving van haar contractuele verplichtingen tenzij:

- Er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak.
- Een deelnemer of een derde verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.

Behalve indien één van voormelde uitzonderingen van toepassing is, zal Sporta bij schending van haar contractuele verplichtingen, overgaan tot vergoeding van de schade voor zover de deelnemer het bewijs kan leveren van fout – schade – oorzakelijk verband.


KLACHTENREGELING


ARTIKEL 12

Klachten dienen door deelnemers schriftelijk aan Sporta meegedeeld te worden uiterlijk binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het voorval waarop de klacht betrekking heeft. De klacht dient hetzij per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Sporta VZW, Geneinde 2 te 2260 Tongerlo, hetzij per e-mail aan info@sportamonventoux.be. Klachten overgemaakt aan Sporta na verloop van deze termijn van 8 dagen worden onontvankelijk verklaard.


PRIVACY WETGEVING


ARTIKEL 13

Indien u wenst deel te nemen aan het Sporta Mon Ventoux evenement en/of de voorbereidende tochten zal Sporta persoonsgegevens van u verwerken. Sporta houdt zich daarbij strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Indien u meer informatie wenst over hoe Sporta uw persoonsgegevens
verwerkt, kan u onze privacyverklaring nalezen op www.sportamonventoux.be/privacyverklaring. Hebt u nog vragen of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons bereiken via privacy@sporta.be.


BEELDMATERIAAL


ARTIKEL 14

Bij inschrijving voor de campagne Sporta Mon Ventoux vraagt Sporta de toestemming van de deelnemer om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren in het kader van verslaggeving en beeldvorming van deze en andere campagnes van Sporta vzw en Sporta-federatie vzw. Iedere betrokkene die hieromtrent vragen heeft of zijn rechten wenst uit te oefenen kan Sporta bereiken via privacy@sporta.be.


VERTALEN VAN DE COMMUNICATIE


ARTIKEL 15

De communicatie met onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.


GSM GEBRUIK


ARTIKEL 16

Het opgegeven gsm-nummer van de deelnemers zal enkel gebruikt worden tijdens het evenement in functie van event communicatie.


HERROEPINGSPLICHT


ARTIKEL 17

Herroeping is enkel mogelijk binnen de termijn van 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst en conform de modaliteiten voorzien in art. VI.1-VI.128 van het Wetboek Economisch Recht.


BEVOEGDE RECHTBANK


ARTIKEL 18

Alle geschillen met betrekking tot het evenement Sporta Mon Ventoux zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Turnhout.